ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

(для денної та заочної форми навчання)

 

Статус курсу: апробація

Автори:

САМІЛИК Григорій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

ЛИСЕЮК Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.

ЮРЧЕНКО Аліна Михайлівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Дистанційний курс «Економічна безпека» призначений для

1)   підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань - 08 «Право», спеціальність - 081 «Право», спеціалізація: «Фінансові розслідування».

2)   підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Фінансова розвідка».

         Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна безпека» є формування системи знань з питань забезпечення економічної безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.

         Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна безпека» є: з’ясування концептуальних засад теорії економічної безпеки;вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад економічної безпеки;виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму виникнення загроз економічній безпеці; відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз економічній безпеці; розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану економічної безпеки; розгляд методики оцінки економічної безпеки держави з визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів; визначення напрямів мінімізації загроз економічній безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

         Об’єктом вивчення  навчальної дисципліни є взаємозалежність елементів системи національної безпеки із зосередженням додаткової уваги на економічній складовій безпеки.

         Предметом вивчення  курсу є захищеність економічних інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень економічної незалежності, стабільності і стійкості економічної системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають загрозу національній безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та стале економічне зростання.

                                                      

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні:

    знати :

підходи до сутності базових категорій економічної безпеки держави, термінологічний взаємозв’язок понять в системі економічної безпеки;

основні складові економічної безпеки держави;

механізм управління системою економічної безпеки держави, його функції та завдання;

інструменти та методи забезпечення економічної безпеки держави;

заходи із виявлення та локалізації ризиків і методи протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам економічної безпеки держави;

показники оцінки економічної безпеки держави;

особливості прийняття управлінських рішень по забезпеченню економічної безпеки держави в умовах розвитку євроінтеграційних процесів

       вміти :

-     провести оцінку рівня економічної безпеки держави;

-     ідентифікувати загрози економічній безпеці держави та запобігати їх негативним впливам;

-     підібрати та використовувати методи нейтралізації економічних ризиків; - застосувати методи отримання інформації, її структурування та аналізу, на основі чого внести пропозиції для прийняття управлінських рішень по забезпеченню економічної безпеки держави;

-     проводити моніторинг ефективності системи забезпечення економічної безпеки держави та її показників;

-     розробляти та управляти реалізацією стратегії забезпечення економічної безпеки держави в умовах євроінтеграції.

-                            визначати компетенції підрозділів протидії економічним злочинам, їх процесуальні права щодо попередження, розкриття та розслідування економічних злочинів.


 

Даний курс містить такі змістові модулі:

Змістовий модуль 1. (т. 1.1.-1.6.) - Теоретико-організаційні основи економічної безпеки

Змістовий модуль 2. (т. 2.1. – 2.6.) -  Механізм забезпечення економічної безпеки держави.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

1)       90 години, 3 кредитів ЄКТС підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань - 08 «Право», спеціальність - 081 «Право», спеціалізація: «Фінансові розслідування».

2)        150 години, 5 кредитів ЄКТС підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Фінансова розвідка».


ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(для заочної форми навчання)

 

Статус курсу: апробація

Автор: Мулявка Дмитро Григорович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Дистанційний курс «Оперативно-розшукова діяльність» призначений для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Приватна детективна (розшукова) діяльність», «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність».

Метою навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» (далі – ОРД) є формування системи початкових знань про: поняття та завдання ОРД; її історію, зміст основи правового регулювання та законодавства у сфері ОРД; суб'єкти, що здійснюють ОРД та залучаються до неї; систему оперативно-розшукових заходів, умови та підстави їх застосування; використання результатів ОРД та; психологічне супроводження ОРД.

Завданням курсу є:

-            отримання знань теорії оперативно-розшукової діяльності;

-            засвоєння вимог нормативних актів, відомчих наказів та інструкцій, що регламентують оперативно-розшукову діяльність;

-            вивчення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю;

-            вивчення умінь та навичок практичного застосування теорії ОРД;

-            формування навичок науково-дослідної роботи в сфері ОРД.


Об’єкт вивчення курсу – є практика боротьби зі злочинністю, що здійснюється спеціальними (не процесуальними) засобами і методами.

Предмет вивчення курсу - вивчення об'єктивно існуючих закономірностей діяльності оперативних підрозділів боротьби зі злочинністю.

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні:

знати: спеціальну термінологію; сутність і особливості ОРД; правові основи, цілі, завдання та принципи ОРД; коло суб’єктів, які правомочні здійснювати ОРД; види оперативно-розшукових заходів, передбачених законодавством, їх зміст, підстави та порядок проведення; порядок здійснення контролю та нагляду за ОРД; напрямки використання результатів ОРД при вирішенні задач, що стоять перед оперативними підрозділами щодо протидії злочинам у сфері оподаткування.

уміти: виявляти основні теоретичні і практичні проблеми та вирішувати їх, використовуючи отриману теоретичну базу і нормативний матеріал; застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних ситуацій, які виникають в сфері ОРД; виявляти та усувати пробіли і колізії в законодавстві, що регламентує ОРД; виявляти обставини, що сприяють скоєнню злочинам та застосовувати заходи щодо попередження злочинів; здійснювати взаємодію із слідчим, прокурором, слідчим суддею та іншими правоохоронними органами; оформляти результати оперативно-розшукових заході та правильно їх використовувати в ОРД.

Даний курс містить такі змістові модулі:

ЗМ 1. Загальні положення оперативно-розшукової діяльності.

ЗМ 2. Законність і контроль за оперативно розшуковою діяльністю та забезпечення її діяльності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

- 330 години, 11 кредитів ЄКТС для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Приватна детективна (розшукова) діяльність», «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність».