Актуальність курсу. Податкове право є підгалуззю фінансового права. Відокремлене вивчення податкового права є необхідним, оскільки майбутнім юристам для роботи в органах державної фіскальної служби та інших органах чи комерційних структурах необхідна всебічна правова підготовка, знання та розуміння основних нормативно-правових актів з питань оподаткування, вміння їх застосовувати в практичній діяльності. Недооцінка правової підготовки юристів призводить до практичних помилок, завдає шкоди державі, збитків підприємствам і організаціям різних форм власності і видів діяльності.

Предметом вивчення дисципліни є суспільні відносини, які виникають у процесі організації, функціонування і розвитку податкового права, охоплюють діяльність органів фіскальної служби та податкової міліції, а також відносини, що регулюються нормами права в інтересах громадянина та держави.

Метою курсу є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ сучасного правового регулювання відносин у сфері оподаткування; усвідомлення сутності основних нормативних актів з питань оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності, знання повноважень контролюючих органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, їх співпраця з фінансовими та правоохоронними органами.

Завдання курсу – вивчення основних принципових положень податкового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між суб’єктами в сфері оподаткування, набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів регулювання даних правовідносин.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура курсу «Податкове право» передбачає вивчення:

▪ загальних положень податкового права;

▪ податково-правові відносини та податково-правові норми;

▪ правове регулювання справляння окремих видів податків;

▪ положення податкової системи;

▪ правові засади притягнення до податкової відповідальності;

▪ правове регулювання сплати місцевих податків і зборів;

▪ загальну характеристику неподаткових надходжень;

▪ правові основи справляння непрямих податків.

Студентам належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, зокрема:

– студент повинен засвоїти знання з теорії податковаго права у поєднанні з теоретичними та практичними питаннями реалізації основних прав у податкових правовідносинах;

– студент повинен вміти:

 володіти основними проблемами, що викликаються конфліктами інтересів суб’єктів податкових правовідносин;

 давати визначення основних категорій та понять, що містить курс податкового права;

 вирізняти особливості податкових правовідносин від інших видів правовідносин;

 орієнтуватися у чинному податковому законодавстві;

 знати проблеми розвитку податкового права у поєднанні з проблемами адміністративно-правового, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального права на сучасному етапі;

 застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності;

Семінарські заняття проводяться з основних тем розглянутих на лекційних заняттях.

Самостійна та індивідуальна робота планується як форма навчання, що має на меті розширення та дослідження питань винесених на розгляд на лекційних заняттях, а також опрацювання питань, які не були висвітлені на лекційних та семінарських заняттях.

Зв’язок з іншими курсами. Курс «Податкове право» розглядається як комплексна галузь права, яка тісно взаємопов’язана з іншими галузями права, зокрема «Конституційне право», «Фінансове право», «Адміністративне право», «Цивільне право».

Навчальна дисципліна «Податкове  право» вивчається студентами  ОКР «Правознавство» денної форми навчання на четвертому курсі.

Згідно  навчального плану на її засвоєння відводиться 108 години (1,8 залікових  кредитів), з них 30 год. лекцій, 30год. семінарських занять, 43 год. самостійної роботи під керівництвом викладача, 5 год. індивідуальної роботи.

Дисципліна поділена на 3(три) змістових модулі, які об’єднують лекційний матеріал, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється за результатами виконання ним індивідуальних завдань та модульної контрольної роботи.

Форма підсумкового контролю – іспит.