Інформаційна сторінка Наукового товариства студентів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту для проведення інтелектуальних заходів.

Програма навчальної дисципліни “Аналіз в оподаткуванні” складена відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 071 “Облік і оподаткування”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методичні та організаційні складові аналітичного забезпечення нарахування та сплати податків і зборів на рівні підприємтсва та держави, визначення етапів та напрямів формування аналітичної складової інформаційного забезпечення аналізу в оподаткуванні.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Аналіз в оподаткуванні» базується на вивченні таких дисциплін, як «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий облік», «Податкова система» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади аналізу в оподаткуванні.
Змістовний модуль 2. Методика аналізу та прогнозування податкових платежів до державного бюджету.
Змістовний модуль 3. Методика аналізу діяльності платників податків.