Основним завданням вивчення дисципліни “Фінансова статистика” є розвинення у студентів аналітичного та абстрактного мислення, навчання їх формулювати і раціонально розв’язувати різні фінансові задачі, використовуючи при цьому статистичний апарат.

Результат пошуку зображень за запитом "фінансова статистика"

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий облік І» є: формування у студентів системи знань з теорії та практичних навичок ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік І» є: формування у студентів методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використання прогресивних форм і національних стандартів.

             Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

-       економічний зміст об’єктів обліку на основі загальної економічної теорії;

-       економічний зміст господарських фактів, явищ та процесів, їх взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису бухгалтерського обліку;

-       систему показників економіки та їх “вихід” на систему бухгалтерського обліку;

-       закони, які впливають на побудову і ведення фінансового обліку (документування господарських актів, формування системи показників фінансової діяльності підприємства);

-       методику складання бухгалтерського запису будь-якого явища, факту та процесу, які пов’язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

-       ведення та складання фінансової звітності;

-       техніку ведення обліку при будь-якій системі і формі: ручній, механізованій, автоматизованій, автоматичній;

-       організацію обліку підприємницької діяльності усіх форм власності та видів підприємства; документальне оформлення усіх видів операцій за розрахункам з постачальниками з обліку праці та її оплати, порядку розрахунків за податками і зборами, розподілу прибутку між власниками (засновниками та державою).

вміти:

-       організувати ведення фінансового обліку на підприємстві, застосовуючи різні форми облікового процесу;

-       оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку з операцій фінансово-господарської діяльності підприємства;

-       забезпечити повний та своєчасний облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування;

-       організувати облік доходів витрат і фінансових результатів діяльності підприємств;

-       забезпечити вірогідний облік і своєчасність розрахунків з бюджетом, з позабюджетними фондами клієнтами та постачальниками;

-       складати фінансову звітність та своєчасно подавати її користувачам.

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин/6 кредити ЕСТS.