Метою викладання навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» є формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних задач, що виникають у процесі управління

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  теорія дійсних і комплексних чисел, теорія границь, теорія функцій дійсних та комплексних змінних, диференціальне та інтегральне числення, теорія звичайних диференціальних рівнянь, теорія рядів.

Дисципліна складається з таких змістових модулів:

1.     Інтегральне числення.

2.     Диференціальні рівняння першого порядку.

3.     Диференціальні рівняння порядку вищого за перший.

4.     Системи звичайних диференціальних рівнянь.

5.     Ряди.

6.      Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

7.      Елементи теорії функцій комплексної змінної.

8.      Елементи операційного числення.