ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(для заочної форми навчання)

 

Статус курсу: апробація

Автор: Мулявка Дмитро Григорович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Дистанційний курс «Оперативно-розшукова діяльність» призначений для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Приватна детективна (розшукова) діяльність», «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність».

Метою навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» (далі – ОРД) є формування системи початкових знань про: поняття та завдання ОРД; її історію, зміст основи правового регулювання та законодавства у сфері ОРД; суб'єкти, що здійснюють ОРД та залучаються до неї; систему оперативно-розшукових заходів, умови та підстави їх застосування; використання результатів ОРД та; психологічне супроводження ОРД.

Завданням курсу є:

-            отримання знань теорії оперативно-розшукової діяльності;

-            засвоєння вимог нормативних актів, відомчих наказів та інструкцій, що регламентують оперативно-розшукову діяльність;

-            вивчення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю;

-            вивчення умінь та навичок практичного застосування теорії ОРД;

-            формування навичок науково-дослідної роботи в сфері ОРД.


Об’єкт вивчення курсу – є практика боротьби зі злочинністю, що здійснюється спеціальними (не процесуальними) засобами і методами.

Предмет вивчення курсу - вивчення об'єктивно існуючих закономірностей діяльності оперативних підрозділів боротьби зі злочинністю.

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні:

знати: спеціальну термінологію; сутність і особливості ОРД; правові основи, цілі, завдання та принципи ОРД; коло суб’єктів, які правомочні здійснювати ОРД; види оперативно-розшукових заходів, передбачених законодавством, їх зміст, підстави та порядок проведення; порядок здійснення контролю та нагляду за ОРД; напрямки використання результатів ОРД при вирішенні задач, що стоять перед оперативними підрозділами щодо протидії злочинам у сфері оподаткування.

уміти: виявляти основні теоретичні і практичні проблеми та вирішувати їх, використовуючи отриману теоретичну базу і нормативний матеріал; застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних ситуацій, які виникають в сфері ОРД; виявляти та усувати пробіли і колізії в законодавстві, що регламентує ОРД; виявляти обставини, що сприяють скоєнню злочинам та застосовувати заходи щодо попередження злочинів; здійснювати взаємодію із слідчим, прокурором, слідчим суддею та іншими правоохоронними органами; оформляти результати оперативно-розшукових заході та правильно їх використовувати в ОРД.

Даний курс містить такі змістові модулі:

ЗМ 1. Загальні положення оперативно-розшукової діяльності.

ЗМ 2. Законність і контроль за оперативно розшуковою діяльністю та забезпечення її діяльності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

- 330 години, 11 кредитів ЄКТС для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Приватна детективна (розшукова) діяльність», «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність».